LIPIEC Z DOBRYM WYNIKIEM

Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia oraz spadek bezrobocia, tak w skrócie można podsumować drugi miesiąc lata na rynku pracy.

Z analizy najnowszych danych GUS wynika, że rosną pensje Polaków. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 wyniosła 5182,43 zł brutto.

W zeszłym roku o tej samej porze było to 4825,02 zł, a dwa lata wcześniej – 4501,52 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 357, 41 zł (7,4 proc. w górę) w stosunku do 2018 roku i 680,91 zł (15,1 proc.) w stosunku do 2017.

W okresie siedmiu miesięcy 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,2 proc. (w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”) do 9,4 proc. (w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”), co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 6,8 proc.

Jednocześnie w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. rok do roku i wyniosło 6397,2 tys.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w końcu lipca 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 868,4 tys. bezrobotnych. W skali roku spadek wyniósł 93,4 tys. osób (tj. 9,7 proc.).

Pod koniec lipca w porównaniu do stanu sprzed roku poziom bezrobocia obniżył się też we wszystkich województwach, a spadek wyniósł od 6,4 proc. w pomorskim do 14,6 proc. w śląskim. Stopa bezrobocia w tym czasie wyniosła 5,2 proc. i była o 0,6 p. p. niższa niż przed rokiem.

W raporcie MRPiPS czytamy, że „sezonowość od lat stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika m.in. z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, a także rozpoczynania się sezonu turystycznego. Z kolei na przełomie roku z powodu napływu do bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie liczba bezrobotnych wzrasta. Równocześnie w miesiącach kończących rok liczba bezrobotnych wyłączanych z ewidencji zmniejsza się. W końcu lipca 2019 r. w porównaniu do stanu z końca czerwca 2019 r., liczba bezrobotnych spadła o 8,7 tys. osób, tj. o 1,0%. W lipcu 2018 r. poziom bezrobocia w stosunku do czerwca 2018 r. spadł o 0,6% (tj. o 6,1 tys. osób).”

Co ciekawe po raz ostatni niższą stopę bezrobocia niż w lipcu 2019 roku odnotowano we wrześniu 1990 r. i wyniosła ona wówczas 5,0 proc.

Źródło: GUS, MRPiPSCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.