RELOKACJA PRACOWNIKA – CO TO JEST I CZY WARTO?

Z relokacją mierzy się coraz więcej osób na dzisiejszym rynku pracy. Następuje ona zarówno z inicjatywy pracodawców, jak i z inicjatywy samych kandydatów lub pracowników, gotowych do mobilności zawodowej, związanej z miejscem wykonywania pracy. Rozważając różne oferty pracy w firmach międzynarodowych można wziąć pod uwagę podjęcie pracy w innej, niż dotychczasowe miejsce zamieszkania lokalizacji. Decyzja o relokacji może być również efektem atrakcyjnej propozycji ze strony obecnego pracodawcy lub wynikiem strategicznych działań i zmian w przedsiębiorstwie.

Relokacja może przynieść korzyści nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Trzeba jednak pamiętać, że relokacja to często zmiana długoterminowa albo nawet na stałe. Czy pracownicy wiedzą jakie dodatkowe, wynikające z gotowości do zmiany miejsca zamieszkania benefity mogą otrzymać? Komu można zaproponować relokację i kto jest na nią gotowy? A kto na pewno jej nie rozważy?

Czym jest relokacja pracownika?

Relokacją nazywamy działanie firmy w związku z przeniesieniem pracownika do innej lokalizacji. Relokacja dotyczy przeniesienia do innej miejscowości, a nawet kraju. Trzy najczęstsze powody przeprowadzania takich działań ze strony pracodawcy:

 • Potrzeba wzmocnienia lub utworzenia nowego oddziału firmy w danej lokalizacji. Pracodawca polega wówczas na wiedzy doświadczonych i sprawdzonych osób, które posiadają predyspozycje do tego, aby zorganizować funkcjonowanie oddziału
  w nowym miejscu i wnieść tam zarówno wypracowane standardy pracy, swoją wiedzę, jak i system wartości zbieżny z misją i wizją firmy.
 • Deficyt specjalistów w danej dziedzinie. Firma może mieć trudności ze znalezieniem i zatrudnieniem specjalisty o określonych kompetencjach w danej lokalizacji. Dlatego czasem decyduje się na przeprowadzenie poszukiwań odpowiedniego kandydata na szerszą skalę geograficzną i rekrutację pracowników z innych regionów kraju.
 • Chęć, potrzeba lub konieczność zmiany strukturalnej w firmie poprzez strategiczne decyzje np. o przeniesieniu części lub całości organizacji do innej lokalizacji.

Kim są osoby podejmujące decyzję o relokacji?

Czy można sprofilować osoby, albo grupy osób, które są bardziej skłonne do relokacji? Jedną z takich grup są absolwenci uczelni
i osoby młode, z często około rocznym doświadczeniem zawodowym. Absolwenci kończący studia w dużych miastach mogą dostrzec aktualny stan bezrobocia w mniejszych miejscowościach, z których pochodzą. Dlatego często decydują się na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego właśnie w dużym mieście. Zdobycie pierwszego doświadczenia traktują wówczas jako szansę i są tym samym bardziej elastyczni wobec pracodawcy. Młodzi ludzie podejmujący decyzje o rozpoczęciu kariery zawodowej częściej gotowi są także do relokacji zagranicznej. Udział w różnych międzynarodowych programach wymiany studenckiej w trakcie studiów, wakacyjne wyjazdy zagraniczne lub korzystanie z “gap year” często sprzyjają późniejszej gotowości do podejmowania relokacji zawodowej poza granice kraju. Większa gotowość w młodym wieku wynika często również z braku zobowiązań rodzinnych.

Drugą grupą są osoby, w których zawód wpisane są czasowe relokacje i mobilność, np. kierownicy budów czy osoby zajmujące się sprzedażą na rozległym terenie. Osoby te wiedzą, że nieodłącznym elementem ich pracy jest zmiana lokalizacji po zakończonym projekcie lub częste spotkania z klientami na danym obszarze działania. W ich przypadku relokacja daje możliwość realizacji ciekawych projektów, które znacznie podnoszą ich kwalifikacje, zwiększają znajomość rynku lub zmniejszają uciążliwe częste podróże między rozsianymi w terenie klientami, a centralą firmy.

Trzecią grupą są osoby na najwyższych stanowiskach w hierarchii w organizacjach, wysoko wykwalifikowane, które swoje doświadczenie zawodowe zbudowały na spektakularnych sukcesach. Przeprowadzka do innej lokalizacji często wiąże się z kolejnym, ambitnym, ważnym i niezwykle prestiżowym zadaniem i ponadprzeciętnymi przywilejami.

Jakie są zalety relokacji dla pracownika?

Pracownik w związku z relokacją do innego miasta lub kraju zyskuje szansę nie tylko na rozwój zawodowy, ale także osobowościowy: poszerza znajomość rynku w danej branży, poznaje nową kulturę, podróżuje, obcuje w środowisku międzynarodowym, uczy się nowych obyczajów i umiejętności odnalezienia w nowej dla niego rzeczywistości.

Opierając się na moim doświadczeniu w rekrutacji, pracodawcy najczęściej w ramach przeniesienia zapewniają pracownikowi różne dodatki lub całe pakiety relokacyjne:

 • zwrot kosztów podróży z i do domu, np. raz w miesiącu
 • wynajem mieszkania lub pokoju w okresie poszukiwania przez pracownika stałego miejsca zamieszkania
 • finansowanie w całości wynajmu mieszkania w trakcie trwania relokacji
 • wsparcie dla rodziny, poprzez pomoc w znalezieniu pracy dla partnera czy przedszkola/szkoły dla dzieci
 • jednorazową atrakcyjną premię finansową, która często jest jednorazowym zastrzykiem gotówki na tzw. “urządzenie się”
 • podwyższenie podstawowego wynagrodzenia, które umożliwi na przykład w innym kraju taki sam, lub nawet lepszy standard życia, niż w kraju pierwotnym
 • wsparcie w przygotowaniu potrzebnych dokumentów do wyjazdów zagranicznych, np. wiz czy paszportu
 • samochód służbowy, również do użytku prywatnego
 • nowe, dodatkowe benefity dla siebie i rodziny.

Zmiana miejsca zamieszkania jest często trudną zmianą. Dlatego też pracodawcy starają się zachęcić do relokacji atrakcyjnymi bonusami finansowymi i pozapłacowymi, a ich pakiet może być dedykowany zarówno na rzecz pracownika, jak i jego najbliższych, szczególnie wtedy, gdy relokacja ma mieć charakter długotrwały. Przekonanie pracownika do przeprowadzki powinno wiązać się z utrzymaniem lub poprawą jego statusu, nie tylko materialnego i na tyle, aby przysłonić niedogodności z przeniesieniem związane.

Powody odrzucenia oferty relokacji przez pracowników

Analogicznie do grupy otwartych na relokację pracowników, określić możemy grupę osób, które skłonne do zmiany miejsca zamieszkania nie będą. Najczęstsze powody odmowy na propozycję relokacji:

 • zobowiązanie prywatne, na przykład nowo zakupione mieszkanie/dom
 • powiększenie rodziny lub brak perspektyw zawodowych dla partnera/ki w nowej lokalizacji
 • nieatrakcyjne miejsce przeniesienia
 • stabilna bieżąca sytuacja zawodowa w obecnym miejscu pracy i brak potrzeby zmiany
 • lęk przed zmianą
 • znajomość oczekiwań obecnego przełożonego i możliwości działalności zawodowej w pracy na danym rynku.

Relokacja może być dla pracownika możliwością rozwoju zawodowego i osobistego, okazją do poszerzenia życiowych horyzontów, do awansu lub przygodą życia. Przeprowadzka może jednocześnie oznaczać przemodelowanie całego dotychczasowego życia zawodowego i prywatnego. Zatem musi być to zmiana dobrze przemyślana i opłacalna. Dynamika procesów gospodarczych, otwarcie rynków zagranicznych i rozwój technologii współczesnego świata sprawiają, że relokacja pracowników staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dla pracodawcy jest okazją do bezpiecznego zaistnienia marki na nowym rynku i do intensywniejszego rozwoju działalności. Wynikać może również z zachodzących przemian na rynku pracy i konieczności zachowania pozycji i utrzymania stabilnego tempa rozwoju firmy. Jeśli jednak to pracodawca oferuje pracownikowi lub ich grupie przeniesienie, powinno być to zawsze oparte na obopólnych korzyściach i przeprowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Natalia Nowicka – Talent Acquisition & Recruitment SpecialistCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.